Åtagande av godmanskap eller förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa till oss på 0221-250 00.

I den här e-tjänsten kan du när du blivit tillfrågad åta dig uppdrag som god man eller förvaltare. 

Ditt uppdrag som ställföreträdare börjar gälla först när tingsrätten eller överförmyndaren har meddelat skriftligt beslut. 

Observera att tjänsten enbart riktar sig till dig som är tilltänkt för ett specifikt uppdrag. Om du vill anmäla ditt intresse för uppdrag ska du istället använda e-tjänsten för intresseanmälan

Personuppgifter som behandlas:

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • mobiltelefonnummer
  • personnummer

Ändamålet med behandlingen 

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

 
Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning. 

Rättslig grund för behandlingen 

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. 

Lagringstid 

  • Ditt ärende kommer att gallras från Mina sidor efter 30 dagar

Övrigt om lagringstid 

Ett ärende inskickat till kommunen utgör en del av kommunens allmänna handlingar och registreras och bevaras enligt gällande regler. Läs mer under Personuppgiftsbehandling i menyn ovan.  

Mottagare av personuppgifter 

  • Handläggare vid överförmyndarkansliet
  • Tingsrätten

Informationsplikt 
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta. 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 
Klagomål på personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till dataskyddsombudet. Du når dataskyddsombudet via kopings.kommun@kommun.se   

Personuppgiftsansvarig 
Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@koping.se

Överförmyndarkansliet

0221-259 35

Information om telefontider hittar du här.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa