Stipendium för barn och unga, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa till oss på 0221-250 00.

Elever i grundskolan eller gymnasiet kan söka stipendium som delas ut av utbildningsnämnden. Det finns stipendium både för enskild elev och för grupp eller klass. Stipendierna delas ut till elever som har varit en bra kompis eller visat goda studieresultat. Stipendium kan också delas ut som stöd för fritidsaktivitet eller en klassresa. 

Vem kan söka stipendium

Stipendium ges endast till elever som är skrivna i Köpings kommun och studerar i någon av kommunens skolor på grundskole- eller gymnasienivå. Stipendium till enskild elev kan som regel endast fås en gång under hela skoltiden och ges endast till aktiviteter som sker utanför skoltid. Sista ansökningsdag är den 15 mars för våren och 15 oktober för hösten. Utdelning sker ca en månad efter sista ansökningsdag. 

Ansök via e-tjänst
Gör din ansökan via e-tjänsten genom att logga in med e-legitimation. Din ansökan skickas digitalt direkt till handläggare. Du kan sedan följa ditt ärende genom att logga in på Mina sidor.

Observera! När du loggar in med BankID får du identifiera dig hos VMKF (vår IT-leverantör). 

Ansök via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand,  signerar med penna och skickar in per post till Köpings kommun, Premie- och stipendienämnden, 731 85 Köping. Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

 

Personuppgifter som behandlas

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • personnummer
  • mobiltelefonnummer
  • övriga uppgifter

Ändamålet med behandlingen

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

  • Ditt ärende kommer att gallras från Mina sidor en månad efter att ärendet avslutats. 

Övrigt om lagringstid 

Ett ärende inskickat till kommunen utgör en del av kommunens allmänna handlingar och registreras och bevaras enligt gällande regler. Läs mer under Personuppgiftsbehandling i menyn ovan.  

Mottagare av personuppgifter

  • Handläggare för Premie- och stipendienämnden
  • Kommunarkivet

Informationsplikt
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Köpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via kopings.kommun@koping.se.  Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Utbildningsnämnden
utbildning@koping.se 

1. Fonden utgör ensamfond enligt Kungl. Kammarkollegiets beslut den 14 september 1977 och är bildad genom sammanläggning av dels följande fyrtiosex fonder:

Agnes och J.A. Ahlbergs premiefond, Anna Katarina Anderssons från Ragne fond för beklädnad av behövande skolbarn, Gustaf och Sara Anderssons fond, Johan Anderssons minne, Gerald Arpis minne, Barkens donationsfond, Rektor M. Barkens stipendium, Barnkrubbans medel, Prosten O.R. Bellanders fond, Maria och P.Gust. Berggrens donationsfond (till elever i slöjd i tolkskola), Maria och P.Gust. Berggrens donationsfond (till elever i sameskolan), Gunnar Björkmans premiefond, Bosaeuska fonden nr 1, Bosaeuska fonden nr 2, Rudolf Bellanders minne, Tycho Bellanders minne, E.J. Carlssons premium, Georg Ekmans fond, Lage Ericsons minnesfond, Flickläroverkets stipendiefond, Rektor Einar Frodins stipendiefond, Johan Fredrikssons donation, Herman Hallbergs minnesfond, Hisinghs stipendiefond, Carl Hofgrens minne, Anna och Johan Janssons premiefond, Gerda Larssons fond, Lennqvistska stipendiefonden, Lundbergska stipendiet, Rektor M.P. Mattsans stipendiefond, Munktorpsskolans donationsfond, Musikpremiefonden, Lambert Nilssons premie- och gåvomedelsfond, Folkskollärare Georg Nissars stipendiefond, Lars Parks fond, Lovisa Sofia Petterssons donation, Reginafonden, Segelsällskapets premiefond, Skepparämbetets fond, Carl Starks fond inklusive Carl Starks räntefond, 1951 års studentfond, Sällskapet Tomtarnas gåvofond, Tant Maggies minne, Prosten Tengmans premiefond, Gustava Åhlens minnesfond, K.J. Österbergs minnesfond, 

dels förutomvarande, premiefonden bildad 30 april 1971 genom sammanläggning av följande fonder:

Grandelii fond, Besparade rektorslönefonden, Ö-medelsfonden, Urmakaren Golmodins fond, Anonyma gåvofonden, Femårsfonden, Besparade räntor, 1:a december-fonden, Arboga-Köpings järnvägsfond, Hisinghs fond, Köpings Arbetarföreningsfond, 1921 års stadsrevisorers fond, Wilhelm Schmidts fond, Stadsfullmäktiges premiefond, Doktor Gustaf Erikssons gåvomedelsfond

och dels förutomvarande, stipendiefonden bildad 30 april 1971 genom sammanläggning av följande fonder: Klagodagskollekten 1, Klagodagskollekten 2, Hjelm & Wahlströms fond, Besparade fonderna, Wenströms fan, J.E. Jansson och Sofia Janssons minnesfond, Gåva 1931, Fruntimmers Skyddsförenings fond, Skiöldebrands fond till skolan, Tekniska skolans premiefond, KFUM:s fond, Apotekare Golmodins fond, Barklunds fond, P. Gust. Berggrens donationsfond.

2. Fonden förvaltas av Köpings kommunstyrelse.

3. Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.

4. Återstående del av avkastningen skall av Barn- och Utbildningsnämnden utdelas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för:

a) Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit.

b) Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.

c) Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.

d) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.

e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

5. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel.

6. Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.

7. Vid disposition av avkastningen bör hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna, i den utsträckning som finnes lämpligt.

8. För fonden skall uppläggas donationsbok, innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i densamma, och för fonden antagna stadgar.

Varje år bör, vid medelsutdelningen eller eljest, på lämpligt sätt bekantgöras, vilka donationsfonder som ingår i fonden.

 

Premie- och stipendienämnden

Utbildningsförvaltningen

0221- 250 00

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa